fbpx
 • +421 903 492 955
 • info@happy-time.sk
Happy-Time Révová

Prostredie

Nachádzame sa na Révovej ulici v rodinnom dome v tichom a príjemnom prostredí mestskej časti Staré mesto - Vinárky (oproti FTVŠ Lafranconi). Naša škôlka sa nachádza v 3 - podlažnom rodinnom dome s upravenou záhradou pre hru a pohybové aktivity detí, s pohodlným prístupom (mimo frekventovaných ulíc) a miestami na parkovanie.

Vo vybavení novo zrekonštruovaných priestorov máme okrem nového nábytku, nových hračiek vhodných pre dané vekové kategórie aj hračky, ktoré inšpirujú k aktívnej hre. Architektonický koncept škôlky je vytvorený podľa požiadaviek toho najdôležitejšieho obyvateľa škôlky- dieťaťa. Spĺňame všetky potrebné normy hygieny, požiarnej ochrany ako aj Inšpektorátu práce a Krajského dopravného inšpektorátu. Naturálne odtiene interiéru doplnené o originálne maľované prvky na stenách a veľa zelene v exteriéri, vytvárajú priateľske a tvorivé prostredie pre Vaše dieťa. V suteréne škôlky máme miniwellness (saunu) s oddychovo-relaxačnou miestnosťou.

Rozdelenie do tried

Našich najmenších škôlkarov učíme a vedieme k základným návykom ako poďakovať, poprosiť, jesť s príborom a piť z pohárika, chodiť na nočník a záchod, zapnúť si gombík a zips, obuť a obliecť sa.

Aktivitami ako kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie ich vedieme k individuálnemu rozvoju, zručnosti jemnej motoriky a následne použitia vedomostí v bežnom živote.

U detí podporujeme sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období.

Podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, sociálno-emocionálnej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Aktívne spolupracujeme s rodičmi.

TRIEDA 1

určená pre deti od 1,5 - 3/3,5 rokov

TRIEDA 2

určená pre deti od 3/3,5 - 6 rokov
HARMONOGRAM DENNÝCH ČINNOSTÍ

Hry a činnosti podľa výberu detí – aktivity, ktoré sa vykonávajú od príchodu detí do škôlky do začiatku cielených vzdelávacích aktivít.

Ranný kruh – ide o vopred určený čas, kedy sa deti stretnú spoločne v triede, privítajú sa a spolu s pani učiteľkou sa snažia navodiť príjemnú atmosféru počas dňa. Deti počas ranného kruhu vedieme prostredníctvom sociálnych hier a komunikácie k aktívnemu počúvaniu, vyjadreniu svojich pocitov, zážitkov a myšlienok. Využívame prvky rešpektujúcej komunikácie, ktorá je založená na rovnocennom vzťahu a rešpektovaní dieťaťa. Hlavným cieľom je upevnenie sociálnych vzťahov v kolektíve.

Zdravotné cvičenie – obsahuje zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad.

Vzdelávacia aktivita – je realizovaná najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním.

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku by mali byť preto zastúpené najmä spontánne pohybové aktivity. Počas pobytu vonku môžu byť realizované aj cielené vzdelávacie aktivity. Pobyt vonku sa uskutočňuje v každom ročnom období. Počas jarných a letných mesiacov sa pobyt vonku uskutočňuje dvakrát denne. Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod -10°C alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.
 • Q. 7:00-8:00

  - Schádzanie detí
  - Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Q. 8:00-12:00

  - Ranný kruh
  - Zdravotné cvičenie
  - Vzdelávacia aktivita
  - Hygiena, desiata
  - Pobyt vonku
 • Q. 12:00-15:00

  - Hygiena, obed
  - Odpočinok
 • Q. 15:00-17:30

  - Hygiena, olovrant
  - Vzdelávacia aktivita
  - Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí
  - Pobyt vonku
Contact

Quick Contact