fbpx
 • +421 948 259 191
 • riaditelka@happy-time.sk

 • Q. Anglický jazyk

  Rozšírená výučba anglického jazyka - deti sa u nás zoznamujú prirodzenou a hravou formou s anglickým jazykom počas celej dochádzky. Každá trieda má dve pani učiteľky, ktoré sa striedajú a z toho jedná hovorí s deťmi anglicky prbližne 6 hodín denne. Takto si dieťa ľahšie osvojuje cudzí jazyk, ktorý bude považovať za prirodzenú súčasť komunikácie.
 • Q. Tematické týždne

  Deti sa postupne zoznamujú s rôznymi témami - každý týždeň deti spoznávajú určitú tému - rastliny, vesmír, zvieratá v lese, ľudské telo, dopravné prostriedky a iné. Obsah tematických týždňov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách - ISCED 0, ktorý vydáva MŠ SR.
 • Q. Rozvoj osobnosti dieťaťa

  V našich škôlkach sa snažíme o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Deťom ponúkame primerane náročné podnety z rôznych oblastí. Cieľom je vyskúsať si rôzne aktivity, techniky, postupy, spôsoby a i., ktoré učiteľka deťom ponúkne predovšetkým formou hry, ktorá je pre deti v predškolskom veku najbežnejšou činnosťou. Aktivity, ktoré sa deťom počas dňa ponúkajú sú zamerané na rozvoj divergentného myslenia, na potrebu rozvoja citov, emócií, sociálneho správania, komunikáciu a v neposlednom rade tvorivosť.
 • Q. Športové aktivity

  Pre naše deti ponúkame sezonné kurzy - korčuľovanie, lyžovanie, bicyklovanie, in-line korčuľovanie a pravidelné kurzy plávanie a gymnastika. S deťmi chodíme dvakrát denne na čerstvý vzduch - chodíme na prechádzky, hráme sa spoločne na ihrisku a deťom ponúkneme vždy priestor aj na ich vlastnú hru, ktorá je pre deti v tomto veku veľmi dôležitá.
 • Q. Kultúrne a spoločenské podujatia

  S deťmi radi chodíme aj za brány našej škôlky - návšteva výstav, múzea, bábkových predstavení, ZOO, Botanickej záhrady a iné. Taktiež pre deti a rodičov pripravujeme spoločné akcie - deň matiek, deň otcov, vianočná besiedka, týždeň starých rodičov. Cieľom je ukázať deťom život aj za našou škôlkou a zároveň rodičom priblížiť život v našej škôlke.
 • Q. Predškolská výchova

  Aj napriek zmiešaným triedám ponúkame kvalitnú predškolskú prípravu, ktorá začína rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Deti cielene pripravujeme na nástup do 1. ročníka do základnej školy a pravdaže všetky aktivity sú ponúkané na ich vývinovej úrovni. Rodičom ponúkame možnosť absolvovať depistáž školskej pripravenosti priamo v priestoroch našej škôlky v spolupráci s našim partnerským Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.