fbpx
 • +421 948 259 191
 • riaditelka@happy-time.sk
HARMONOGRAM DENNÝCH ČINNOSTÍ

Hry a činnosti podľa výberu detí – aktivity, ktoré sa vykonávajú od príchodu detí do škôlky do začiatku cielených vzdelávacích aktivít.

Ranný kruh – ide o vopred určený čas, kedy sa deti stretnú spoločne v triede, privítajú sa a spolu s pani učiteľkou sa snažia navodiť príjemnú atmosféru počas dňa. Deti počas ranného kruhu vedieme prostredníctvom sociálnych hier a komunikácie k aktívnemu počúvaniu, vyjadreniu svojich pocitov, zážitkov a myšlienok. Využívame prvky rešpektujúcej komunikácie, ktorá je založená na rovnocennom vzťahu a rešpektovaní dieťaťa. Hlavným cieľom je upevnenie sociálnych vzťahov v kolektíve.

Zdravotné cvičenie – obsahuje zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad.

Vzdelávacia aktivita – je realizovaná najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním.

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku by mali byť preto zastúpené najmä spontánne pohybové aktivity. Počas pobytu vonku môžu byť realizované aj cielené vzdelávacie aktivity. Pobyt vonku sa uskutočňuje v každom ročnom období. Počas jarných a letných mesiacov sa pobyt vonku uskutočňuje dvakrát denne. Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod -10°C alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.
 • Q. 7:00-8:00

  - Schádzanie detí
  - Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Q. 8:00-12:00

  - Ranný kruh
  - Zdravotné cvičenie
  - Vzdelávacia aktivita
  - Hygiena, desiata
  - Pobyt vonku
 • Q. 12:00-15:00

  - Hygiena, obed
  - Odpočinok
 • Q. 15:00-17:30

  - Hygiena, olovrant
  - Vzdelávacia aktivita
  - Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí
  - Pobyt vonku
Happy-Time Šumavská (Ružinov)

Prostredie

Happy-Time na Šumavskej ulici je päť poschodová budova s jedným podzemným podlažím (suterén).
Na prízemí (prvé nadzemné podlažie) sa nachádza vstupná chodba, šatňa, jedáleň, hygienické zázemie pre zamestnancov a zvlášť pre návštevníkov.
Na 1. poschodí (druhé nadzemné podlažie)sa nachádzajú dve triedy. Prvá trieda Mravčeky je pre deti od 2 do 3 rokov a druhá trieda Včeličky od 3 do 4 rokov. Ďalej sa tu nachádza spoločná spálňa, hygiena pre deti a wc pre zamestnancov.
Na 2.poschodí ( tretie nadzemné podlažie) sa nachádzajú dve triedy. Prvá trieda Lienky je pre deti od 4 do 5 rokov a druhá trieda Sovičky predeti od 5 do 6 rokov. Ďalej sa tu nachádza spoločná spálňa, hygiena pre deti a wc pre zamestnancov.
a 3. poschodí (štvrté nadzemné podlažie) sa otvára trieda pre predškolákov a takisto sa tu nachádza hygiecké zázemie, WC a telecovičňa.
Na 4. poschodí (piate nadzemné podlažie) je riaditeľňa, denná miestnosť pre učiteľky.

K budove patrí aj suterén, kde sa nachádza sklad a do budúcna bude v týchto priestoroch samostatná miestnosť s fínskou saunou a oddychovou miestnosťou s hygienou a sprchou. Vnútroblok je vybavený detským ihriskom a ohradeným multifunkčným ihriskom pre loptové športy, taktiež trávnatou plochou a pieskoviskom.

Contact

Quick Contact

  Rozdelenie do tried

  Našich najmenších škôlkarov učíme a vedieme k základným návykom ako poďakovať, poprosiť, jesť s príborom a piť z pohárika, chodiť na nočník a záchod, zapnúť si gombík a zips, obuť a obliecť sa.

  Aktivitami ako kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie ich vedieme k individuálnemu rozvoju, zručnosti jemnej motoriky a následne použitia vedomostí v bežnom živote.

  U detí podporujeme sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období.

  Podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, sociálno-emocionálnej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Aktívne spolupracujeme s rodičmi.

  Mravčeky

  určená pre deti vo veku 2-3 rokov

  Včielky

  pre deti vo veku 3-4 rokov.

  Lienky

  pre deti vo veku 4-5 rokov.

  Sovičky

  pre deti vo veku 5-6 rokov.